Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vastgelegde afspraken. 

Indien de boeking wordt geannuleerd zal er afhankelijk van het tijdsbestek tussen de annulering en
de boeking annuleringskosten worden berekend volgens onderstaande staffels;
Binnen 90 dagen, 25% van het overeengekomen bedrag.
Binnen 60 dagen, 50% van het overeengekomen bedrag.
Binnen 30 dagen, 75% van het overeengekomen bedrag.
Binnen 7 dagen, 100% van het overeengekomen bedrag

Gemaakte afspraken en overeenkomsten kunnen enkel in overleg met en na akkoord van Music-Dj
licht en geluid worden doorgevoerd. De aanvraag hiertoe dient men per e-mail in te dienen.
musicdj.nl@gmail.com

Wanneer Music-Dj licht en geluid als gevolg van ziekte, ongeval of enig andere onvoorziene omstandigheid het overeengekomen optreden niet kan uitvoeren zal Music-Dj licht en geluid hiervan zo spoedig mogelijk de opdrachtgever in kennis stellen. Music-Dj licht en geluid zal trachten passende vervanging te regelen, hier kunnen geen garanties in worden gegeven.

De prijzen omschreven in de aangeleverde offertes en overeenkomsten zijn exclusief BTW (21%), tenzij anders aangegeven.

Indien de opdrachtgever niet of niet geheel voldoet aan de financiële betalingsverplichting (per bankoverschrijving of contant direct na afloop), vastgelegd in de overeenkomst binnen 14 dagen na factuurdatum, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor eventuele verder kosten. Meerwerk en onvoorziene kosten komen voor rekening van de opdrachtgever en worden achteraf op basis van nacalculatie gefactureerd.

De opdrachtgever draagt zorg voor de veiligheid van de medewerkers van Music-Dj licht en geluid, de aanwezige apparatuur en inventaris. Wanneer het optreden, al dan niet tijdelijk, omwille van de veiligheid moet worden onderbroken en/of beëindigd, heeft dit geen gevolgen voor de vastgelegde afspraken met Music Dj licht en geluid.

Bij meerdaagse verhuur van apparatuur is de huurder te allen tijde verantwoordelijk voor de beveiliging van de apparatuur tegen alle mogelijke schade.

Alle vereiste vergunningen en/of ontheffingen, met de daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Het ontbreken en/of intrekken van een vergunning of ontheffing is voor rekening van de opdrachtgever. Dit zal geen gevolgen hebben voor de met MusicDj licht en geluid vastgelegde afspraken. De verschuldigde Buma/Stemra‐en/of Sena rechten komen voor rekening van de opdrachtgever die tevens voor de afdracht zorg draagt. De opdrachtgever vrijwaart Music-Dj licht en geluid voor hetgeen aan Buma/Stemra en/of andere partijen dient te worden voldaan.

De opdrachtgever verklaart meerderjarig te zijn. Indien de opdrachtgever minderjarig is, dient er schriftelijk toestemming gegeven te worden door een meerderjarige. Deze persoon heeft de rechten en plichten betreffende gemaakte afspraken als zijnde de opdrachtgeve

Music-Dj licht en geluid verzorgt het vervoer van personeel en apparatuur naar het adres van het optreden. Wanneer er zich onderweg onvoorziene omstandigheden voordoen, zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen met de opdrachtgever om deze in kennis te stellen.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een parkeergelegenheid op maximaal 10 meter afstand van de locatie van het optreden. Deze parkeergelegenheid is geschikt voor minimaal 1 auto met aangekoppelde aanhanger. Deze parkeergelegenheid moet voor de medewerkers van Music-Dj licht en geluid toegankelijk zijn. Mocht er vermissing of diefstal plaatsvinden van apparatuur, persoonlijke eigendommen en/of andere eigendommen van Music-Dj licht en geluid is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de geleden schade en verplicht zich tot het vergoeden van de nieuwwaarde van de apparatuur.

De opdrachtgever maakt het mogelijk dat Music-Dj licht en geluid minimaal 2 uur voor aanvang en 2 uur na afloop van het optreden onbelemmerd toegang heeft tot de locatie, tenzij vooraf anders besproken en overeengekomen.

De stroomvoorziening dient direct bij aanvang van de opbouw beschikbaar te zijn voor Music-Dj licht en geluid, tot en met de tijd dat de installatie afgebouwd is.

Bij diefstal of vermissing van eigendommen van Music-Dj licht en geluid wordt de nieuwwaarde van het product doorberekend aan de huurder. De betaling dient in dit geval te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Voorafgaand aan een optreden dienen de aanwezigen door de opdrachtgever op de hoogte gesteld te worden over het feit dat er beeld en geluidsopnamen tijdens evenementen worden gemaakt. Wanneer men hier bezwaar tegen heeft kan dit persoonlijk worden vermeld aan de werknemers op het evenement

Wanneer Music-Dj gedurende het optreden niet aan de verwachting voldoet, meldt de opdrachtgever dit direct bij de medewerker van Music-Dj licht en geluid. Music-Dj zal al het mogelijke doen om de klacht op dat moment naar af te handelen. De opdrachtgever kan tot 7 dagen na het optreden per e-mail een klacht indienen. Music-Dj licht en geluid zal de klacht beoordelen en binnen 7 dagen per e-mail contact opnemen met de opdrachtgever over eventuele compersatie.